Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-08-10.

Strona internetowa nie jest w pełnym zakresie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie trawają prace nad opublikowanie nowej strony internetowej spełniającej wymagania ustawy. Dołożymy wszelkich starań aby nastąpiło to jak najwcześniej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-27
Deklarację sporządzono poprzez dziąłania wewnętrzne jednostki. Wykonał je Michał Swoboda.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Swoboda, dostepnosccyfrowa@kppsp.cieszyn.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 852 11 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszynie

Budynek Komendy Powiatowej PSP zlokalizowany w Cieszynie przy ulicy Chemików 16, posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, z progiem drzwiowym.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu zaaranżowane jest miejsce rozmów dla interesantów, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat.

Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego wejścia budynku.

Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1