Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! SEZON GRZEWCZY 2019-2020
W dniu 1 października 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zainicjował kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

źródło: www.straz.gov.pl
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
Data dodania: 2019-10-03 14:56:29
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Przywitanie nowych strażaków w szeregach KP PSP Cieszyn.
W dniu 01.10 br. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski wraz z przedstawicielami tutejszej komendy, oficjalnie powitał pięciu nowo przyjętych strażaków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i z dniem 1 października rozpoczęli pracę w jednostkach raowniczo-gaśniczych powiatu cieszyńskiego.

Ponadto z dniem 1 października Komendant PSP nadał nowo przyjętym stopień "strażaka" i mianował ich na stanowisko "stażysty" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. 
Nowo przyjętym strażakom życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.  

plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2019-10-01 13:42:22
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Przekazanie nowego samochodu dla strażaków z Ochab
W sobotę 28 września br. w Ochabach odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego strażakom z tutejszej OSP. Było to wielkie święto oraz szczególne wydarzenie dla ochabskich strażaków. Nowy wóz pozwoli ochotnikom jeszcze skuteczniej ratować dobytek, mienie, a także zdrowie i życie mieszkańców.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście między innymi:
- Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, 
- Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, 
- Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, 
- Komendant Powiatowy PSP bryg. Damian Legierski,
- Wicestarosta Cieszyński Janina Żagan. 
Ponadto w uroczystości wzięli udział: burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, radna Rady Powiatu Cieszyńskiego a jednocześnie sekretarz miasta Skoczowa Beata Macura, skoczowscy radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa i oświaty i organizacji wiejskich. 
"To samochód, który będzie służył mieszkańcom. W rękach strażaków to jest narzędzie, dlatego ważne jest aby te narzędzia były jak najlepsze, jak najnowocześniejsze, bo wtedy możemy udzielać pomocy jak najlepiej potrafimy" - tak swoje wystąpienie podsumował zastępca śląskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 
Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości. 

Przekazanie nowego samochodu w Ochabach było już drugim przekazaniem nowego wozu pożarniczego w naszym powiecie w tym miesiącu. W poprzednią sobotą tj. 21 września to strażacy z Istebnej obchodzili uroczystości związane z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Ostatnie zdjęcie w galerii przedstawia samochód Unimog - jaki został przekazany strażakom z Istebnej.


plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
plik 8
plik 9
plik 10
Data dodania: 2019-09-30 10:10:37
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Listu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego
Data dodania: 2019-09-27 11:39:05
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA
Data dodania: 2019-09-26 13:33:53
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn