Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa - Spotkanie z Seniorami
We środę, 24 października odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie z Seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu. 

Ponieważ rozpoczął się kolejny sezon grzewczy oraz ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" strażacy z powiatu cieszyńskiego kolejny już raz przypominają mieszkańcom, jak ważne jest wykonywanie obowiązkowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także ich czyszczenia. W trakcie spotkania przedstawiono również statystykę zatruć tlenkiem węgla w Polsce jak i na naszym terenie. 

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

W związku z rozpoczynającą się kampanią społeczną pt. "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!" zachęcano seniorów do wyposażania swoich domów i mieszkań w czujniki tlenku węgla i dymu, które pozwolą ustrzec nas przed tragicznymi w skutkach zagrożeniami związanymi z ulatnianiem się tlenku węgla.plik 1
plik 2
Data dodania: 2018-10-25 13:34:41
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Zakończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
W minioną sobotę tj. 20.10.2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie odbyło się zakończenie kursu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu cieszyńskiego. 

Do egzaminu przystąpiło 39 strażaków-ochotników, którzy w terminie od 13.20.2018 r. - 20.10.2018 r. uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez tutejszą Komendę PSP. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, na których to uczestnicy zdobywali podstawową wiedzę z zakresu taktyki działań ratowniczych.
Egzamin składał się z części praktycznej i teoretycznej gdzie trzeba było wykazać się wiedzą zdobytą podczas 24 godzinnego szkolenia.
Finalnie wszyscy kursanci jacy przystąpili do egzaminu poprawnie wykonali postawione przed nimi założenia i zadali egzamin. 
Komisji egzaminacyjnej przewodniczył kpt. Marek Szalbot.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

plik 1
Data dodania: 2018-10-22 15:12:51
Autor: kpt. Tomasz Szymala
KAMPANIA "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

"Czujka na straży Twojego bezpieczenstwa!" to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożen związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie o
dbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.


Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Poniże link do ulotek kampanii:

 http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/resources/Bezpieczenstwo/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa/ulotka_czad_oszukuje_zmysly.pdf

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/resources/Bezpieczenstwo/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa/ulotka_NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.pdf

Więcej materiałów na temat Kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483

 


Data dodania: 2018-10-18 09:01:26
Autor: kpt. Tomasz SZYMALA
Odprawa Kierownictwa KP PSP w Cieszynie z Prezesami i Naczelnikami OSP
W dniu 10.10.2018 r. w godz. 17:00 - 19:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie odbyła się odprawa szkoleniowo - informacyjna dedykowana Prezesom i Naczelnikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego. W odprawie z ramienia KP PSP w Cieszynie udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski, Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego kpt. Marek Szalbot oraz Starszy Specjalista Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego kpt. Tomasz Szymala. 
Tematyka odprawy obejmowała następujące zagadnienia:
 • dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - omówienie źródeł dofinansowania, zasad rozdziału środków oraz podsumowanie dotychczasowych dotacji realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
 • sprawy operacyjne,
 • szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • sprawy bieżące.
Data dodania: 2018-10-15 13:29:24
Autor: Marek Szalbot
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn