Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Rozpoczęcie Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
W dniu 12 października br. w Skoczowie rozpoczęło się "Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych". Szkolenie dedykowane jest członkom OSP, którzy po ukończeniu w/w kursu będą mogli brać bezpośredni udział w zdarzeniach.
Szkolenie rozpoczęły zajęcia teoretyczne jakie odbywać się będą w najbliższe soboty i niedziele, natomiast zajęcia praktyczne realizowane będą w trzech grupach na terenie JRG Cieszyn, JRG Skoczów oraz JRG Ustroń. 
Łącznie we wszystkich trzech grupach uczestniczyć będzie 60 strażaków OSP.
  
plik 1
Data dodania: 2019-10-14 10:06:49
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Postępowanie konsultacyjne dot. aktualizacji ZPOR PPG Cieszyn S. A.
W związku z trwającym postępowaniem konsultacyjnym dot. aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu PPG Cieszyn S.A. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń KP PSP w Cieszynie zostało zamieszczone  ogłoszenie zawierające m. in. informacje w zakresie miejsc, w których udostępniono zaktualizowaną dokumentację do wglądu, sposobu i miejsca składania uwag i wniosków oraz terminów składania uwag i wniosków. 
Data dodania: 2019-10-11 12:20:56
Autor: kpt. Marek Szalbot
Uroczyste przekazanie PROMES w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP
W dniu 8 października br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - Placówka Zamiejscowa w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej odbyło się uroczyste wręczenie PROMES w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP z miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego.  W trakcie uroczystości przekazano również promesy na zadanie „ Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” przyznane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Grzegorza Piestraka dla  Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, następnie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera przywitał przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Senator RP Andrzej Kamiński, poseł na Sejm  RP Kazimierz Matuszny, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski, członek rady nadzorczej WFOŚIGW Przemysław Drabek, Starosta Powiatu Żywieckiego Andrzej Kaleta, Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski,  Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie bryg. Grzegorz Kołoczek, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel, przedstawiciele władz samorządowych, a także prezesi lub przedstawiciele jednostek OSP otrzymujących promesy.

Promesy na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczono 206 jednostkom OSP łącznie na kwotę  1 030 000 złotych. W roku 2019 łączny limit dotacji na wydatki bieżące na zadanie publiczne ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 82 mln. W całym kraju dotacje po 5 tys. zł przekazane zostaną do ponad 14 tysięcy jednostek OSP.

Pieniądze pozwolą im m.in. propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, organizować przedsięwzięcia oświatowo – kulturalne i sportowe.

Gratulujemy wszystkim jednostkom otrzymania dodatkowych znacznych środków na swoją działalność kulturalną, sportową, edukacyjną czy szkoleniową. Realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań i przedsięwzięć oraz zakupy rzeczowe nastąpi w najbliższym czasie.

tekst: KM PSP Bielsko-Biała
zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała

 
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2019-10-09 10:43:01
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! SEZON GRZEWCZY 2019-2020
W dniu 1 października 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zainicjował kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

źródło: www.straz.gov.pl
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
Data dodania: 2019-10-03 14:56:29
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Przywitanie nowych strażaków w szeregach KP PSP Cieszyn.
W dniu 01.10 br. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski wraz z przedstawicielami tutejszej komendy, oficjalnie powitał pięciu nowo przyjętych strażaków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i z dniem 1 października rozpoczęli pracę w jednostkach raowniczo-gaśniczych powiatu cieszyńskiego.

Ponadto z dniem 1 października Komendant PSP nadał nowo przyjętym stopień "strażaka" i mianował ich na stanowisko "stażysty" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. 
Nowo przyjętym strażakom życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.  

plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2019-10-01 13:42:22
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn