Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Aplikacyjne ćwiczenia sztabowe na zakładzie PPG Cieszyn S.A
W dniu 28 października br. w sali sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie w związku z panująca sytuacją pandemiczną w kraju odbyły się zdalne (aplikacyjne) ćwiczenia w formie wideokonferencji na obiekcie PPG Cieszyn S.A. 
Zakład PPG Cieszyn S.A jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej co rodzi zobowiązanie do stworzenia i weryfikacji w okresie trzyletnim zewnętrznego planu ratunkowego. Plan ten posiada scenariusze niebezpiecznych zdarzeń na terenie zakładu, dotyczących awarii i wydostania się groźnych substancji składowanych w zbiornikach na terenie zakładu i są próbą przewidzenia najgorszej ale możliwej do powstania sytuacji. Takie zagrożenia można opisać jako zagrożenie pożarowo-wybuchowe oraz zagrożenie skażenia środowiska. 
Skutki pożaru tych substancji mogą swym zasięgiem objąć teren poza granicą zakładu, a nawet poza granicą Polski i stwarzać realne zagrożenie dla osób postronnych oraz środowiska. 
W trakcie tych ćwiczeń poddany został weryfikacji scenariusz wycieku surowca łatwopalnego ze zbiornika, rozlanie się wewnątrz tacy, a w następstwie pożar powierzchniowy surowca łatwopalnego w tacy zbiorników.
W ćwiczeniach (wideokonferencji) udział wzięli przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miasta w Cieszynie, WIOŚ oraz PPG Cieszyn.
plik 1
plik 2
Data dodania: 2020-11-02 10:07:18
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
OGŁOSZENIE KONKURSÓW KALENDARZOWYCH PSP 2021 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w szkołach, ale chcemy dotrzeć do uczniów oraz pedagogów drogą elektroniczną.

W tym roku mamy dla Was cztery ciekawe konkursy, dla każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych.

 • TRADYCYJNIE JEST WASZ ULUBIONY KONKURS – PLASTYCZNY (INDYWIDUALNY).  
Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej pt. „MóJ BEZPIECZNY DOM”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3. 
 • DRUGI KONKURS TO GRA PLANSZOWA (INDYWIDUALNY).
Zadaniem konkursowym jest stworzenie ciekawej i prostej w obsłudze gry karcianej o tematyce bezpieczeństwa.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8. 
 • OSOBY, KTóRE MARZĄ O PROJEKTOWANIU I MAJĄ WYOBRAŹNIE PRZESTRZENNĄ ZAPRASZAMY DO KONKURSU – PROJEKT NA MASKOTKĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (INDYWIDUALNY). 
Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać oficjalna maskotka Państwowej Straży Pożarnej? Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu maskotki. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8. 
 • TRADYCJĄ JUŻ JEST KONKURS NA SPOT FILMOWY (ZESPOŁOWY).
Zadaniem konkursowym jest nagranie spotu filmowego pt. „CZAD – JAK BYĆ BEZPIECZNYM WE WŁASNYM DOMU”. 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8. 
Regulaminy oraz wzory Kart zgłoszeniowych i Oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.

Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: KOMENDA GŁóWNA PSP, Wydział Prewencji Społecznej, UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA 
z dopiskiem nazwy Konkursu na kopercie (PLASTCZNY, GRA, MASKOTKA,  SPOT). Prace należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, mediach społecznościowych oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Na Wasze pytania odpowiemy pod numerami telefonów: 22 523 30 96, 523 30 37.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Więcej informacji znajdziesz tutaj 
plik 1
plik 2
Data dodania: 2020-10-24 09:30:57
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Pomoc dla Grzegorza!!!

Data dodania: 2020-10-21 12:35:00
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Uroczyste włączenie OSP Brenna Centrum do KSRG
          W dniu 10 października w Brennej odbyła się uroczystość włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Brenna Centrum. Wydarzenie to połączone zostało z poświeceniem oraz przekazaniem nowego samochodu strażackiego do dla druhów OSP Brenna Centrum.
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
plik 8
plik 9
plik 10
plik 11
plik 12
Data dodania: 2020-10-12 13:34:19
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
RUSZA KAMPANIA SPOŁECZNA „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!”
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

W minionym sezonie grzewczym tj. od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie była wzywana 20 razy do pomiarów tlenku węgla. W porównaniu z poprzednim sezonem tj. 2018/2019 liczba interwencji zmniejszyła się o 2 zdarzeń. Nie było również ofiar śmiertelnych. 

Główne przekazy tegorocznej kampanii 
 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
 1. bezwonny,
 2. bezbarwny,
 3. pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
 • Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 • Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

plik 1
plik 2
plik 3
Data dodania: 2020-10-02 11:08:44
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1